FANDOM


Episodios
 • Episodio 1
 • Episodio 2
 • Episodio 2
 • Episodio 3
 • Episoido 4
 • Episodio 5
 • Episodio 3
 • Episoido 4
 • Episodio 5
 • Episodio 6
 • Episodio 7
 • Episodio 8
 • Episodio 9
 • Episodio 11
 • Episodio 12
 • Episodio 12
 • Episodio 13
 • Episodio 14
 • Episodio 16
 • Episodio 17
 • Episodio 20
 • Episodio 18
 • Episodio 20
 • Episodio 21
 • Episodio 23
 • Episodio 24
 • Episodio 25
 • Episodio 26
 • Episodio 27
 • Episodio 28
 • Episodio 29
 • Episodio 30
 • Episodio 31
 • Episodio 33
 • Episodio 34
 • Episodio 35
 • Episodio 36
 • Episodio 38
 • Episodio 39
Episodios especiales
 • Halloween 2012
 • Japan Expo 2013
Eventos
 • Halloween 2013
 • Halloween 2016
 • Navidad 2013
 • Navidad 2014
 • Halloween 2015
 • Pascua 2017
 • Navidad 2017
 • San Valentín 2018
Manga
 • Tomo I
 • Tomo II
 • Tomo IV